این بار سیاه سیاه بود . در آسمان چرخ می خورد و همه جا را زیر نظر داشت ، آن دیده بان پیر ، دیده بان هزار ساله ی سیاه پوش
 
احمد اخوت - حکایت و داستان

۲ نظر:

حاج یزدان کمونیست..! گفت...

ميزنم تهمت و بهتان و چو گويند مزن / بكشم جيغ و زنم داد كه آزادي نيست...!

حاج یزدان کمونیست..! گفت...

ميزنم تهمت و بهتان و چو گويند مزن / بكشم جيغ و زنم داد كه آزادي نيست...!