آن وقت او به غشغشه می خندد و می گوید عشق تو که شوی منی به پشیزی هم نمی ارزد ، یادت باشد که بوتراب کاتب سلسله النسب روسپیان را با نام من در رساله اش ابتدا کرده است .آن وقت تو می خواهی آب توبه را بر سر سحاب اوسط غفر بریزی .
 
 
ابوتراب خسروی -رود راوی

۱ نظر:

محمد گفت...

اجازه می خوام لینکتون کنم.