گفت : " خوشبختی را نقطه نقطه نقاشی می کنن و بدبختی را خط خط . وقتی تو می خوای خوشبختی ما رو توصیف کنی ، باید یک عالم نقطه های کوچک درست کنی ، مثل سورا . آن وقت مردم از فاصله ای می تونن ببینن که ما خوشبخت بودیم . "
 
 
پتر اشتام - اگنس - مترجم : محمود حسینی زاد

۱ نظر:

سايه گفت...

كتابش خيلي خوب بود ...