بالشی کنار ِ بالشت می گذاری
حوا نیز
آدم را
اینگونه وسوسه می کرد ...
 
 
محمد علی بهمنی

هیچ نظری موجود نیست: