جرج گفت:خدا چاق و قد کوتاهه.
نیک گفت:نخیرم.لاغر و درازه.
لن گفت:یه ریش سفید بلند داره.
جان گفت:نه.صورتش سه تیغه س.
ویل گفت:سیاه پوسته.
باب گفت:سفید پوسته.
رونداروز گفت:دختره.
من خندیدم و عکسی رو که خدا از خودش گرفته و برام فرستاده بود،
به هیچ کدومشون نشون ندادم.

شل سیلور استاین


هیچ نظری موجود نیست: