فقط پس از آنکه فهمیدی هیچ چیز نمیتواند کمکت کند- نه مذهب، نه غرور، نه هیچ چیز دیگر - وقتی این را فهمیدی،آن وقت به هیچ کمکی نیاز نداری.
 
ویلیام فاکنر - خشم و هیاهو - مترجم : صالح حسینی

هیچ نظری موجود نیست: