هرگز به این پی نخواهیم برد كه چرا مردم را ناراحت می كنیم ؟از چه چیز ما ناراحت می شوند از چه چیز ما خوششان می آید؟چه چیز را مسخره می بینند؟تصویر ما برای خودمان بزرگترین راز خود ماست .تا وقتی ما با دیگران زندگی می كنیم ما تنها آن چیزی هستیم كه اشخاص دیگر ما را چنان می بینند .فكر كردن به اینكه دیگران ماراچگونه می بینندو تلاش برای اینكه تصویر ما حتی الامكان جذاب باشد نوعی فریبكاری است .اما آیا میان خویشتن خویش و خویشتن دیگری میانجی مستقیم غیر از چشمها وجود دارد ؟آیا عشق بدون آنكه با دلواپسی تصویرمان را در ذهن معشوق دنبال كنیم امكان دارد ؟وقتی دیگر دلواپس آن نباشیم كه در چشم محبوبمان چگونه دیده می شویم؟معنایش این است كه دیگر عاشق نیستیم ؟
 
 
میلان کوندرا - جاودانگی

هیچ نظری موجود نیست: