خشنودی جلوی سرماخوردگی را هم می گیرد.
هرگز هیچ زنی که می داند قشنگ لباس پوشیده، سرماخورده است؟
مرادم هنگامی ست که چندان چیزی هم نپوسیده باشد.
 
نیچه - غروب بتها

هیچ نظری موجود نیست: