آندره آ - فرضیه چیست؟
گالیله - یعنی چیزی که احتمال می دهند ولی برای اثباتش دلیل ندارند . اینکه فلیچه آن پایین دکان سبد فروشی نشسته و پستان به دهان بچه اش گذاشته و به او شیر می دهد و ازش شیر نمی گیرد ، تا نرفته ایم و از نزدیک ندیده ایم و ثابت نشده ، حکم فرضیه را دارد . ما مثل کرم خکی هستیم و چشم هایمان خیلی کم می بیند . عقاید کهن که هزارها سال مردم مردم به آن اعتقاد داشته اند رو به ویرانی است . چوب این ساختمان های غول آسا کممتر از شمعک هایی است که زیرشان زده اند تا سرپا نگاهشان دارند . چه بسا قوانینی که مطلب مهمی در بر ندارند ، در صورتی که این فرضیه ی جدید دست کم قوانین محدودی دارد که حلال خیلی از مشکل هاست .
 
برتولت برشت - زندگی گالیله - مترجم : عبدالرحیم احمدی

هیچ نظری موجود نیست: