کودتا عبارت از تحولی سیاسی است که با نظم اجتماعی موجود مخالفتی ندارد ، بلکه بر عکس ، کارگزاران کودتا به صدای بلند اعلام می کنند که قصدشان مرمت وضع موجود ، و از یک نقطه نظر بازگرداندن آن به اوضاع پیشین است . همان طور که قبلا گفته شد این امر موجب می شود که دست کم بخشی از دستگاه قدیمی حکومت به کودتا بپیوندد و بقیه ی آن هوادار کودتا باشد یا در برابر آن موضعی انفعالی پیش گیرد . اما اگر بعدا ، در جریان عمل ، پیامدهای کودتا از محدوده ی انتظارات عمومی فراتر رود ، این امر را نمی توان همیشه ناشی از نیرنگ و کاردانی دیکتاتور دانست . از طرف دیگر ، کودتای فاشیستی یا نازیستی از بسیاری جنبه ها با کودتای سنتی تفاوت دارد ، اما مهم ترین تفاوت آن در این است که همزمان با انجام توطئه در راس دستگاه حکومتی ، بر توده های مردم هم اعمال فشار می کند .
 
 
اینیا تسیو سیلونه - مکتب دیکتاتورها - مترجم : مهدی سحابی

هیچ نظری موجود نیست: