آنچه زبان می خورَد
همیشه همان چیزی ست
که زبان می خورَد
امیدِ آمدنِ لغتی
لغتی که نمی آید
 
 
تو آنسوتر آنجاتر
برابر من ایستاده ای
برابر من
و چهره ام
چیزی به آینه از من نمی دهد .
 
چیزی از آینه در من می کاهد
و انتظارِ صخره ی سرخ
نوکِ زبانِ تو امیدِ آمدنِ لغتی ست
لغتی که نمی آید
 
 
یداله رویائی

هیچ نظری موجود نیست: