از ممنوعیت هایی كه درچاه ریخته اند
گلی سرزده كه دست زدن به آن ممنوع است
چرایش را خدایی می داند كه خوردن زهر و تف كردن –
 عسل را قدغن كرده
و برای میتِ گل سرخ هم حرمت خاصی قائل است
پس آزادی سر در آوردن از عمق چاه هم نیست
حتی اگر اسم تو را گل كامل گذاشته باشند
به دست های من هم ضربدری كوبیده اند كه
 دست درازی به دامنِ خدا ممنوع
تضرع ِ به درگاه گل ممنوع
و بوییدن گلی كه فقط برای من از چاه سردرآورده    ممنوع
و دراز كشیدن وسط ممنوعیت گل   ممنوع
كاش ممنوع نبودیم ِ ما ممنوع نبود .
 
علی باباچاهی

هیچ نظری موجود نیست: