جوانمردانه‌ترين نوع بخشش ، بخششي است كه يك مرد مشروب‌خوار ، در مغازه‌ي مشروب‌فروشي مي‌كند . همان بليطي كه از پسرك بليط‌ فروش مي‌خرد يا فال يا تصنيفي كه از ديگري . و گيلاس عرقي كه بي‌ريا به نوازنده‌ي پير دوره‌گردي تعارف مي‌كند ، نشان آن كه مي‌خواهد آن‌ها را در شادي و خوشبختي خود شريك سازد . شادي‌اي كه دست كم در آن لحظه آنرا حقيقة باور مي‌دارد.

فريدون تنكابني - يادداشت‌هاي شهر شلوغ - انديشه‌ها - 15 / 5 / 1341

هیچ نظری موجود نیست: