آسان‌گويي كلام را از سر و رمز مي‌انداخت . بي سر و رمز اگر مي‌گفت بايد دليل مياورد . با سر و رمز نيازي نبود به استدلال . وقتي دليل بياوري حاجت به باز هم دليل آوردن و ، بدتر ، رسم دليل آوردن را رواج بخشيدن به پيش ميايد . و هيچ چيز براي قبولاندن ، پردردسرتر و مضرتر از دليل آوردن نيست . ايمان را ارزان‌تر از عقيده ميشود به دست آورد . ايمان آيه مي‌خواهد ، عقيده انديشه .انديشه مشكل است و فرمول تنها به حافظه محتاج است . فرمول و آيه و طلسم آسان‌تر به كار ميايد ، سريعتر اثر دارد . با سر و رمز و مغلق‌گويي سخن‌گفتن پرطمطراق‌تر بود ، مطمئن‌تر بود .

ابراهيم گلستان - اسرار گنج دره‌ي جني

هیچ نظری موجود نیست: