نه حوصله شكایت و چسناله دارم و نه می توانم خودم را گول بزنم و نه غیرت خود كشی دارم. فقط یك جور محكومیت قی آلود است كه در محیط گند بی شرم مادر قحبه یی باید هم طی كنم . همه چیز بن بست است و راه گریزی نیست
 
 
صادق هدایت - سگ ولگرد

هیچ نظری موجود نیست: