عقیده ندارم که در زمانه ای که بیشتر انسان ها گرسنه اند ، آدم اختیار دار اتومبیل یا هواپیمای خودش است و حق دارد تمام نیازهایش را برآورده کند . در جنگ ها و مبارزاتی که هر روز درباره شان می شنوم و می خوانم نمی دانم جانب کدام طرف را باید بگیرم ، ولی تصور می کنم که اکثر جنگ و دعواها به زودی فراموش خواهند شد ، حال آنکه داستان های آنتیگون یا هملت مادام که نوع بشر زنده است ، در یادها زنده خواهند ماند . اما همه ی تردید هایم آگاهی از لزوم مقاومت در برابر بی عدالتی را در درونم سرکوب نکرده اند.
 
ایوان کلیما - کارِ گِل - مترجم : فروغ پوریاوری 

۱ نظر:

رویا گفت...

"عدالت" مفهوم گنگی است شاید اما "آزادی" نه