مردم در همه جا در انتظار کسی اند که ازشان حمایت کند . هم آرزوهای پنهان و هم خواست های آشکارشان را بر آورده کند ، شکم شان را پر کند ، سکناشان بدهد ، گرما و نور و آب و هواشان را تامین کند ، عفوشان کند ، و برای همیشه به آن ها احساس امنیت بدهد ، اما نیروهای او فوق بشری اند ، تا آن جا که می تواند به کارشان می گیرد.و او در احاطه ی دشمنان است ، زندانی متظاهرانی است که سرسختانه منتظرند که مرتکب آن اشتباه ویران گر شود ،منتظر سقوطش اند ، منتظر مرگش اند .
و آن قدر گستاخ اند که برای سرنوشت یک تبهکار طرفدار خشونت مویه می کنند.
 
ایوان کلیما - در انتظار تاریکی ، در انتظار روشنایی - مترجم : فروغ پوریاوری

هیچ نظری موجود نیست: