وقتی آدم به خودش فکر می کند ، نمی تواند باور کند که دچار اشتباه هم می شود ، این است که پیشرفت نمی کند .از این رو شایسته است به چیزهایی فکر کنیم که به نحوی دنباله دارند . تنها به این وسیله می توان مانع تمام شدن چیزی شد.
 
برتولت برشت - داستانک های فلسفی - مترجم : علی عبداللهی

هیچ نظری موجود نیست: