به سلامتي تو عزيزم
به سلامتي تو و و پسري كه عاشق توست
به سلامتي تو عزيزم
من سال‌ها وقت دارم كه براي تو همين دور و اطراف چرخ بزنم
به سلامتي تو عزيزم
زنگ‌هاي عروسي‌ات را توي گوش‌هايم مي‌شنوم
به سلامتي تو عزيز دلم
فقط سه نخ سيگار به من بده تا اشك‌هايم را دود كنم

و من مي‌ميرم وقتي اسمش را صدا مي‌زني
من نتوانستم ، بايد مي‌بوسيدمت بايد مي‌بوسيدمت
وقتي زير باران مي‌دويديم بايد مي‌بوسيدمت

من براي تو چه هستم ؟
تنها نجوايي در گوشَت ؟
يك تكه كيك ؟
من براي تو چه هستم ؟
پسري كه ازش مي‌ترسي؟
يا شايد بزرگ‌ترين اشتباه زندگيت ؟

به سلامتي تو عزيزم
اين پيك هم به سلامتي تو و پسري كه عاشقت شده
به سلامتي تو عزيز دلم
نگران نباش
من همين اطراف پرسه مي‌زنم و از همين قوطي كنسرو مزه مزه مي‌كنم
من هم يك ربان سبز روي گيتارم دارم
من هم يك ملكه زيبا دارم كه نه خيلي دور از خودم كنارش مي‌نشينم

مي‌ميرم ، مي‌ميرم وقتي پسرك مي‌آيد تا تو را ببرد خانه
من براي تو چه بودم ؟
من براي تو چه بودم ؟
بزرگ‌ترين اشتباه زندگي‌ات ؟

تذكر غير ضروري شايد : اگر متن انگليسي را بخوانيد بهتر متوجه مي‌شويد كه منظور از ملكه‌ي زيبا خود دختر است .

Artist : Damien Rice
Album : O
Track Name : Cheers Darling

ترجمه با مقداري تصرف
دانلود

هیچ نظری موجود نیست: