انقدر از مردم لجم گرفته است

كه امروز تصمیم گرفته ام با هیچ كس حرف نزنم!

از صبح تا حالا، نه به هیچ كس سلام داده ام،

نه احوالپرسی كرده ام،

نه كسی را نگاه كرده ام،

حالا هم كه در این خیابان گم شده ام،

از هیچ كس آدرس را نمی پرسم،

آنقدر اینجا می مانم تا علف زیر پایم سبز شود،

اگر فكر كرده اید كه با شما حرف می زنم، كور خوانده اید


شل سیلور استاین