وقتی بمیرم هنوز
صدای رقص پیراهنت را در باد خواهم شنید .
کسی که این را خواند پرسید : چگونه ؟
چه می شنوی؟
چه رقصی ؟ چه پیراهنی ؟ چه نسیمی؟
گفتم : خموش
بیا در کنارم بنشین
شرابم بنوش
و بنویس
وقتی بمیرم
هنوز صدای رقص پیراهنت را در باد خواهم شنید .

خوان خلمن

هیچ نظری موجود نیست: