خانه ات سرد است
خورشیدی در پاکت می گذارم و
برایت پست می کنم.....

منوچهر آتشی

هیچ نظری موجود نیست: