"این شراب نعمت شاشیدن را به ما عطا می کند."

پیر پائولو پازولینی - دکامرون

هیچ نظری موجود نیست: