ای پدر ما که در آسمانی،می دانیم که تو پول خرد زیاد داری و میخواهی ما را سواری بدهی و دوست داری به ما ثابت کنی که زمین گرد است.از تو میخواهیم که در کیفت را ببندی و آن را در جیبت بگذاری و دستور بدهی» ایست،سواری بس است،آخر خط،چرخ و فلک تمام شد.

گونتر گراس

هیچ نظری موجود نیست: