چگونه پنهانت كنم محبوبم؟/ ما دو جنگل آتش گرفته ایم...

نزار قبانی

هیچ نظری موجود نیست: