من
ترا
برای شعر
بر نمی گزینم
شعر،مرا
برای تو
برگزیده است
در هشیاری
به سراغت نمی آیم
هربار
ازسوزش انگشتانم
در می یابم که باز،
نام ترا نوشته ام

حسین منزوی

هیچ نظری موجود نیست: