-: زخم خیلی عمیقی از شک در روح من است
-: شک نسبت به من؟
-: بله
-: من متعلق به تو هستم
-: من روحم را به خاطر تو زخمی کرده ام -زخم عمیقی از شک که هرگز التیام نخواهد یافت

جیمز جویس - تبعیدی ها

هیچ نظری موجود نیست: