گُلَکَم
سیاهی دو چشمم
از مُردَن نمی ترسم
از مُردَن عار دارم
مُردَن به غرورم بر می خورد

ناظم حکمت

هیچ نظری موجود نیست: