ما..لوسی و من در دنیای ویرانی زندگی می کردیم و چون قادر به ترحم کردن نسبت به چیزهایی که اینگونه نابود می شدند نبودیم به آنها پشت کردیم و در مراحل مختلف هم به آنها و هم به خودمان لطمه زدیم.لوسی...لوسی من...که آن قدر ناچیز طعم عشق را چشیده ای آیا بعد از این همه سال به خاطر این آمده ای؟برای دادخواهی دنیایی که ویران شده؟؟

میلان کوندرا - شوخی

هیچ نظری موجود نیست: