- چرا گرفته دلت ، مثل آنکه تنهایی ...
- چقدر هم تنها!
- خیال می کنم دچار آن رگ پنهان رنگ ها هستی .
- دچار یعنی ؟
- عاشق...
- و فکر کن که چه تنهاست اگر که ماهی کوچک دچار آبی دریای بیکران باشد...
- چه فکر نازک غمناکی ...!

سهراب سپهری

هیچ نظری موجود نیست: