اگر گمان می برید که می توانید بر نفس خود ببخشایید , و اگر می خواهید سزاواری این بخشایش را به وسیله ی درد و رنج به دست آورید, آنگاه کاملا مومن خواهید بود. چگونه توانستید بگویید که به خدا ایمان ندارید؟

فئودور داستایفسکی - شیاطین - مترجم :علی اصغر خبره زاده

هیچ نظری موجود نیست: