موسیقی عجیبی ست مرگ.
بلند می شوی
و چنان آرام و نرم می رقصی
که دیگر هیچکس تو را نمی بیند ....


گروس عبدلملكیان

هیچ نظری موجود نیست: