"حماقت است خواهان حصول نتایج بودن. ما تار و پودیم و سرِ آن داریم که همه ی پارچه را بشناسیم... از زمان هومر ، چه خردی را می توان ذکر نمود که هرگز به نتیجه ای رسیده باشد؟ بگذار این تصویر را بپذیریم. یعنی اشیا این گونه اند. چنین بادا..."

گوستاو فلوبر

هیچ نظری موجود نیست: