بله افسانه ها همینطور درست می شوند، یعنی وقتی آدم از نظرها غایب می شود."

رومن گاری - خداحافظ گاری کوپر

هیچ نظری موجود نیست: