" این بیضه را می شکنم و زن و مرد متولد خواهند شد.
با هم زندگی خواهند کرد و با هم خواهند مرد. اما دوباره به دنیا خواهند آمد،
و پس از تولد تازه، از نو خواهند مرد و باز دوباره متولد خواهند شد،
و بارها و بارها متولد خواهند شد؛
زیرا مرگ دروغی بیش نیست."

ادواردو گالینو - یادبود آتش
افسانه ی ماکی ریتار سرخ پوست ها

هیچ نظری موجود نیست: