هزار بار دیگر هم

که از شانه ای به شانه ی دیگر بغلتی
این شب صبح نمی شود
وقتی دلت گرفته باشد...

عطا صادقی

هیچ نظری موجود نیست: