چه درماندگی ها!چه بسیار شب های بیخوابی!خدایا!خود را به خواری خواهم کشانید؟او هم خوارم خواهد داشت.اما می رود.دور می شود

آلفرد دو موسه

هیچ نظری موجود نیست: