چرا من این همه کوچک هستم؟
که در خیابان ها گم می شوم
چرا پدر که این همه کوچک نیست
و در خیابانها هم گم نمی شود
کاری نمی کند که آن کسی که به خواب من آمده است...روز آمدنش را جلو بیاندازد؟

فروغ

هیچ نظری موجود نیست: