.. ودر پایان همه این چیز هاانسان می بیند که در بدترین بدبختی ها نیز هیچکسی واقعأ نمی تواند به فکر کس دیگر باشد. زیرا وا قعأ درفکر کسی بودن عبارت از این است که دقیقه به دقیقه در اندیشه او باشیم و هیچ چیزی نتواند مارا از این اندیشه منصرف سازد: نه توجه به خانه و زندگی، نه مگسی که می پرد، نه غذاها و نه خارش. اما همیشه مگس ها و خارش ها وجود دارد. این است که زیستن دشوار است.

کامو - طاعون

هیچ نظری موجود نیست: