غم انگیز است، غم انگیز! زندگی را نمی گویم، منظورم زمان است!...زندگی یعنی ما! یعنی هیچ...اما زمان! زمان یعنی همه چیز...

سلین - مرگ قسطی

هیچ نظری موجود نیست: