هیچ صفحه ای ارزشمند نیست مگر اینکه وقتی برگردانده میشود، پشت آن زندگی در تپش باشد.

ایتالو کالوینو - شوالیه نا موجود

هیچ نظری موجود نیست: