پدر گفت: گذشته ها را فراموش کن و...

آیدین گفت: پدر ، مرا فراموش کن.

عباس معروفی - سمفونی مردگان

هیچ نظری موجود نیست: