و هر چه شاید که باشد ...شاید که نباشد

سهروردی

هیچ نظری موجود نیست: