باور عامی می گوید كه خورشید هر غروب نا پدید می شود, تا به جهان خفتگان رفته و به نفس هایی كه در آنجا, زندگی- سایه خود را زیست می كنند, امكان بقا و بازگشت به زمین را بدهد. بر اساس این باور ابتدایی اتو رنك می نویسد كه:
به عقیده من, چندان شباهت((سایه)) به ((خود)) نیست. بلكه پدید آمدن و ناپدید شدن آن و بازگشت منظم آن به زندگی است كه از سایه, نمادی از نفس بازگشت كننده ساخته است كه هنوز در باورهای معنوی ما به نامیرایی, باقی مانده است.

دکتر محمد صنعتی - صادق هدایت و هراس از مرگ ( بوف كور, تاریخ فرهنگی و اسطوره كشی)

هیچ نظری موجود نیست: