انسان به محض اینكه خویشتن را آزاد یافت به سوال اضطراب آور«در مقابل چه كسی سجده كنم؟» قرار می گیرد... در مقابل دیدگان بشر هیچ چیز خدا بهتر از آزادی وجدان نیست، در عین حال، هیچ چیز از آن وحشتناكتر نیز نمی باشد.

داستایوسكی - برادران كارامازوف

هیچ نظری موجود نیست: