آینده هزار در دارد و کلید این درها در جیب های ماست . جیرینگ جیرینگ آنها را می شنویم و نمی دانیم کدام در را، کی و کجا ، باز کنیم.

گلی ترقی - دو دنیا

هیچ نظری موجود نیست: