گفت:نمازكردند؟
گفت:آری.
گفت:آه!
یكی گفت:نمازتمام عمرم به تودهم آن آه رابه من ده!

مقالات شمس

هیچ نظری موجود نیست: