دوستت دارم
و آفتاب بغلم می کند
پشت میز اداره ام می گذارد
...
دیگر غروب است
آفتاب هم به خانه ی خود می رود
نمی دانم راه خانه ی من کدام است

شمس لنگرودی

هیچ نظری موجود نیست: