اگر از من می شنوید ، هیچ وقت چیزی به کسی نگویید . اگر بگویید، یواش یواش دلتان برای همه تنگ می شود.

سلینجر - ناتور دشت

هیچ نظری موجود نیست: