زمستان که می شد زیر پالتویم خودم را توی روزنامه های کهنه می پیچیدم. ضمیمه ادبی تایمز کاملا برای این منظور مناسب بود. سخت و با دوام و ضد آب. حتی گوز هم بر آن هیچ اثری نداشت. راستش دست خودم نیست باد به کمترین بهانه ای از ماتحتم در می رود. اشاره به این فقط نقطه ضعف شخصی هرچند شدیدا از ذکرش بیزارم گهگاهی اجتناب ناپذیر است. یک روز همه آنها را شمردم سیصد و پانزده گوز ظرف نوزده ساعت یا متوسط بیش از شانزده گوز در هر ساعت. هرچه باشد، خیلی از اعتدال به دور نیست. چهار گوز در هر پانزده دقیقه، هیچی نیست حتی به یک گوز در هر چهار دقیقه هم نمی رسد. باور نکردنی است. گندش بزند، اصلا کی گفته است من می گوزم. از اولش هم نباید به این مسئله اشاره می کردم. عجیب است که ریاضیات تا این حد در شناخت نفس به آدم کمک می کند.

ساموئل بکت - مولوی(Mouloi)

هیچ نظری موجود نیست: